Aktivecoj 2018

La 20-a Alp-Adria Esperanto-Konferenco

dua komuniko

Konferencejo: Urba muzeo (Gradski muzej) Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 1, www.gradski-muzej-bjelovar.hr
Aliĝilo: Aliĝu per ĉi tiu aliĝilo. Pro organizaj kialoj bonvolu nepre aliĝi antaŭ la 20-a de majo 2018, sendante la aliĝilojn al: esperanto.bjelovar@gmail.com kun kopio al la konferenca sekretario Edvige Ackermann: nored@tiscali.it

Aliĝkotizo egalas al 50 kunaoj (7 eŭroj). Kroatoj pagu ĝin samtempe kun la aliĝo al banka konto de Društvo esperantista Bjelovara, IBAN: HR 1224020061100615259 ĉe Erste & Steiermärkische Bank. Pro altaj bankkostoj alilandanoj pagu surloke.
Ĝis nun aliĝis aŭ anoncis sian aliĝon unuopaj esperantistoj aŭ grupoj el Aŭstrio, Hungario, Italio, Kroatio kaj Slovenio.

Konferenca(j) temo(j): Ĉeftemo de la aranĝo estas: Alp-Adrio kaj Danubio kaj oni diskutos ankaŭ pri Publikaj rilatoj de esperantistoj kun neesperantistaj medioj. Prelegontoj pri la konferencaj temoj proponu siajn prelegojn, kiuj daŭru maksimume 10 minutojn, kaj sendu ilin en skriba formo al lokaj organizantoj antaŭ la 15-a de majo pro la publikigo en la Konferenca libreto. La programon pri la konferenca(j) temo(j) gvidos: Edvige Ackermann kaj Janez Zadravec.

Transporto el kaj al Zagrebo: Speciala buso por unutagaj vizitantoj startos el Zagrebo la 9-an de junio je la 7,00 horo el la haltejo por turismaj busoj antaŭ la Ĉefa fervoja stacidomo (Glavni kolodvor), Trg kralja Tomislava 12. Laŭplane la sama buso startos el Bjelovar samtage je la 21h00 por retransporti la konferencanojn al Zagrebo. Mendu vian sidlokon ĉe la organizantoj. Prezo de la transporto dependos de la nombro de vojaĝantoj, sed ambaŭdirekta vojaĝo povus kosti proksimume 100 kunaojn.

Atentigo: Pro la aktualaj riparoj de la fervojaj trakoj, konsilindas veturi al Bjelovar per organizita buso por unutagaj konferencanoj aŭ uzi publikan bustransporton.

Loĝado: Se vi bezonas loĝadon en Bjelovar nepre rezervu vian liton antaŭ la 15-a de majo! Detalojn pri la loĝado trovu en la aliĝilo aŭ informiĝu ĉe la lokaj organizantoj.

PROVIZORA PROGRAMO

Vendredo, la 8-an de junio
12h00 − Akcepto de partoprenantoj kaj disdono de dokumentoj en la ejo de Bjelovara Esperantista Societo (ul. Ivana viteza Trnskog 12), loĝigo.
16h00 − Vizito de la urbo kaj de ekspozicio pri urboj gastigantoj de pasintaj Konferencoj en la Popola Biblioteko Petar Preradović (Trg Eugena Kvaternika 11).
18h00 − Vespermanĝo libervola.
20h00 − Interkona vespero ĉe Bjelovara Esperantista Societo aŭ en bona biertrinkejo.

Sabato, la 9-an de junio
7h00 − Starto de buso el Zagrebo.
9h00 − Akcepto de partoprenantoj kaj disdono de dokumentoj en la Urba muzeo (Trg Eugena Kvaternika 1).
10h00 − Oficiala malfermo; salutoj de la organizantoj, aŭtoritatoj, reprezentantoj de la grupoj.
11h00 − Prelegoj pri la konferencaj temoj kaj diskutoj.
13h00 − Lunĉo.
14h00 − Ĝenerala Asembleo de Esperanto-Rondo de Alp-Adrio
16h00 − Koncerto de Neven Mrzlečki en la Hotelo Central.
17h00 − Malfrua tag-manĝo.
18h00 − Kultura kaj amuza programo.
21h00 − Fermo de la Konferenco kun salutoj al buse forirantaj partoprenantoj; starto de buso al Zagrebo.

Dimanĉo, la 10-an de junio

10h00 − Ekskurso al Daruvar (vizito de la urbo kaj la vinfoiro; sinbanado en la termalbanejo); tagmanĝo.

Arbo de internacia amikeco: Ni klopodas organizi plantadon de Arbo de internacia amikeco, pri kio ni atendas decidon de urbaj instancoj.

Lokaj organizantoj: Pri ĉiuj organizaj aferoj bonvolu skribi al lokaj organizantoj: esperanto.bjelovar@gmail.comSubskribita kontrakto kun Urbo Bjelovar

12.04.2018

La 12-an de aprilo 2018 la prezidanto de Bjelovara Esperantista Societo, Franjo Forjan, subskribis kontrakton, per kiu Urbo Bjelovar atribuis al Bjelovara Esperantista Societo 15.650,00 kunaojn.

La sumo estas atribuita surbaze de la konkurso por financado de societaj programoj kaj projektoj, publikigita por la jaro 2018, kaj la Societo ricevis la menciitan sumon por organizado de la tradicia renkontiĝo „Esperantistoj de Bjelovar al sia urbo”, kiu la sesan fojon okazos en septembro ĉi-jare.La 20-a Alp-Adria Esperanto-Konferenco

unua komuniko

08.-10. 06.2018.

La jubilea 20-a Alp-Adria Esperanto-Konferenco okazos en Bjelovar (Kroatio) inter la 8-a kaj 10-a de junio 2018. Tiel decidis la Komitato de la Esperanto-Rondo de Alp-Adrio, akceptinte la kandidatiĝon de Bjelovara Esperantista Societo por loka organizanto.

Konferencaj temoj

La konferenca ĉeftemo estas „Alp-Adrio kaj Danubio”, kaj oni krome diskutos pri la temo „Publikaj rilatoj de esperantistoj kun neesperantistaj medioj”. Prelegontoj pri la konferencaj temoj ĝis la fino de aprilo 2018 bonvolu proponi siajn prelegojn, kiuj daŭru maksimume 10 minutojn. Respektivajn prelego-tekstojn oni sendu al esperanto.bjelovar@gmal.com por publikigo en speciala broŝuro.

Kotizo

Por ke la jubilea konferenco estu kiel eble plej solena prezento de nia agado, la Komitato kaj la lokaj organizantoj petas aliĝon kaj partoprenon de esperantistoj el la regionoj de Alp-Adrio kaj Danubio, sed ankaŭ de alilandanoj. Por stimuli partoprenon, la organizantoj anoncas minimumam konferenckotizon de 7 eŭroj (aŭ 50 kunaoj, por kroatoj). La kotizo ne inkluzivos la kostojn de vojaĝo, loĝado, manĝoj kaj ekskursoj.

Aliĝo

Aliĝu per ĉi tiu aliĝilo. Aliĝi eblas ankaŭ per sendo de simpla retmesaĝo (nomo, adreso kaj kontakteblecoj) al lokaj organizantoj.


Transporto el kaj al Zagrebo

Bjelovar situas 90 kilometrojn de la kroatia ĉefurbo Zagrebo, de kie la organizantoj planas aranĝi dudirektan komunan busvojaĝon por unutagaj konferencanoj (sabate, la 9-an de junio). La vojaĝprezo baldaŭ anoncota. Bonvolu kiel eble plej baldaŭ rezervi vian sidlokon en la buso.


Loĝado

La organizantoj proponas favorprezan loĝadon en privataj dulitaj ĉambroj SOBE MRAK www.sobemrak.hr, kie esperantistoj estas jam konataj kaj ŝatataj gastoj, aŭ en la tre agrabla tranoktejo VITA NOVA vitanova.hr kaj HOTELO CENTRAL www.hotel-central-bjelovar.com.hr.

Provizora programoLa organizantoj rezervas la rajton laŭnecese ŝanĝi la programon, kies aktualigojn vi povos sekvi ĉe: www.esperanto-bjelovar.hr

Lokaj organizantoj

Pri ĉiuj organizaj aferoj bonvolu skribi al lokaj organizantoj: esperanto.bjelovar@gmail.comJarkunveno

25.02.2018.

La oka jarkunveno de Bjelovara Esperantista Societo okazis en la societejo dimanĉe, la 25-an de februaro 2018. El la raportoj pri la aktivecoj kaj financoj en 2017 videblas, ke la pasinta jaro estis la plej dinamika periodo ĝis nun, kion oni povas danki al la organizado de la kultura festivalo INTER-FEST.Dum la jarkunveno estis akceptita Laborprogramo por 2018 kiu, interalie, antaŭvidas organizadon de la 20-a Alp-Adria Esperanto-Konferenco kaj la 6-a renkontiĝo „Esperantistoj de Bjelvoar al sia urbo”.

Oni anoncis ankaŭ la preparojn por festado de la 110-a datreveno de Esperanto en Bjelovar, kiu okazos en 2019, kaj novajn eldonprojektojn (romano „Fruaj tagoj” de Goran Tribuson kaj preparoj por eldono de la societa monografio) ktp. La partopreninoj estis informitaj ankaŭ pri parto de la aktivecoj, planitaj en la Laborprogramo, kiuj jam komenciĝis.Forgesitaj samideanoj

januaro kaj junio 2018

Inter januaro kaj junio 2018 Unuiĝo de Zagrebaj Esperantistoj (UZE) organizos prelegserion de Josip Pleadin (konsistantan el 6 temoj) pri forgesitaj samideanoj.

La prelegoj okazos ĉiun lastan sabaton de la monato en la ejo de UZE en Zagrebo, Radnički dol 1 je la 11h00.Ekspozicio de Ho Song gastas en Daruvar

08.02.2018.

La 8-an de februaro 2018 en la Galerio de Urbo Daruvar „Croatia osiguranje”, kunlabore kun Dokumenta Esperanto-Centro el Đurđevac kaj Bjelovara Esperantista Societo, estis malfermita la pentraĵekspozicio „Azia paletro” de korea pentristo kaj esperantisto Ho Song.

Kvankam la pentristo mem fizike ne ĉeestis, lia virtuala partopreno per video-kontakto, projekciata sur granda ekrano, elvokis tre pozitivajn emociojn ĉe la publiko. La ekspozicion malfermis anstataŭantino de la urbestro, s-ino Vanda Cegledi kaj la parlamenta deputito Vladimir Bilek (laŭ sia funkcio ankaŭ anstataŭanto de la urbestro).

Mallongan muzikan programon prezentis profesoroj de la Muzika lernejo Bruno Bjelinski el Daruvar. Kiel anoncite, la ekspozicio restos malfermita ĝis la 5-a de marto kaj vizitebla ĉiusabate inter la 11h00 kaj 13h00 kaj dimanĉe inter la 17h00 kaj 19h00.Esperantistoj akceptitaj ĉe la urbestro de Bjelovar

24.01.2018.

La 24-an de januaro 2018, la urbestro de Bjelovar, s-ro Dario Hrebak, akceptis en sia oficejo la delegacion de bjelovaraj esperantistoj, kiu konsistis el Franjo Forjan, Zdenka Polašek, Nenad Margetić kaj Željko Saks.

Dum la akcepto la bjelovaraj esperantistoj informis s-ron urbestron pri la rezultoj de la festivalo INTER-FEST kaj transdonis al li specialan mapon kun la infomraj materialoj pri la aranĝo.

La vizito estis uzita ankaŭ por informi la urbestron, ke Bjelovara Esperantista Societo dum 2018 intencas organizi en junio Alp-Adrian Esperanto-Konferencon, kaj en septembro sian tradician aranĝon „Esperantistoj de Bjelovar al sia urbo”. La urbestro de Bjelovar laŭde parolis pri la laboro de bjelovaraj esperantistoj, kaj promesis daŭran subtenon de la Urbo.
La ekspozicio Mia unua alfabetlibro

22.01.2018.

La ekspozicio „Mia unua alfabetlibro” la 22-an de januaro 2018 estis malfermita en la Popola biblioteko kaj legejo de Daruvar, enkadre de la Monato de la ĉeĥa gepatra lingvo. La kunorganizantoj estis Bjelovara Esperantista Societo, Departemento Bjelovar-Bilogora kaj la daruvara biblioteko.

En la malferma ceremonio parolis: Romana Horvat (direktorino de la biblioteko), Tanja Novotni Golubić (anstataŭantino de la departementestro), Ana Marija Štruml Tuček (prezidantino de la Asocio de ĉeĥoj kaj slovakoj en Kroatio), Vladimir Bilek (parlamenta deputito pri la ĉeĥa kaj slovaka minoritatoj), Vanda Cegledi (anstataŭantino de la urbestro de Daruvar) kaj Josip Pleadin nome de Bjelovara Esperantista Societo.

Berislav Rubčić transdonis diplomojn al lernantoj de Centro Rudolf Steiner el Daruvar pro ilia partopreno en la festivalo INTER-FEST en Bjelovar, kaj la programon finis lernantoj de la Muzika lernejo Bruno Bjelinski el Daruvar, kantinte la „Himnon de kooperativanoj” en la kroata kaj Esperanto. La ekspozicion kune proklamis malfermita lernantoj de elementa lernejo el Daruvar. Pri la evento legu kaj aŭskultu la raporton de Radio Daruvar.
Akcepto en la Departemento Bjelovar-Bilogora

12.01.2018.

Anstataŭantino de la bjelovara-bilogora departementestro Damir Bajs, sinjorino Bojana Hribljan, la 12-an de januaro 2018 akceptis delegacion de Bjelovara Esperantista Societo, konsistantan el Zdenka Polašek, Željko Saks kaj Nenad Margetić, kiun gvidis la societa prezidanto Franjo Forjan.

La esperantistoj informis s-inon Hribljan pri la rezultoj de la pasintjara festivalo INTER-FEST kaj donacis al ŝi albumon kun la festivalaj materialoj.

Zdenka Polašek anoncis la ekspozicion "Mia unua alfabetlibro", kiu okazos en Daruvar, kaj Željko Saks la kandidatiĝon de Bjelovara Esperantista Societo por gastiganto de la ĉi-jara, 20-a Alp-Adria Esperanto-Konferenco. Ambaŭ flankoj esprimis sian kontenton pri la ĝisuna kunlaboro, kaj s-ino Hribljan promesis ankaŭ estontan subtenon de la departemento.