Aktivecoj 2021

Esperantistoj de Bjelovar al sia urbo 2021La 24-an kaj 25-an de septembro 2021 en Bjelovar okazis la 9-a renkontiĝo „Esperantistoj de Bjelovar al sia urbo” kun la ĉefa temo dediĉita al la 80-a naskiĝ- kaj 30-a mortodatreveno de la kroata poeto kaj bjelovara esperantisto Željko Sabol (1941-1991). La renkontiĝon organizis Bjelovara esperantista societo kun partnereco de la Popola biblioteko „Petar Preradović”, en kiu grandparte okazis la programoj. En la biblioteka teretaĝo estas malfermita ekspozicio „Omaĝe al Željko Sabol”, vizitebla ĝis la 30-a de septembro, same kiel la ekspozicio „Pasporto tra Zamenhofaj Esperanto-objektoj”, starigita en la unua etaĝo.

La renkontiĝo komenciĝis vendrede, la 24-an de septembro, per metado de florkrono sur la tombon de Željko Sabol en la bjelovara Tombejo de sankta Andreo kaj per malfermo de ekspozicio de dokumentaj fotoj pri nigraj cikonioj de la dungito de Kroatiaj arbaroj kaj multjara esperantisto Željko Gubijan el Vrbovec. La ekspozicio estas malfermita en la Kafejo kaj dolĉaĵejo „Zagorje” de Božidar Zagorac, kaj dum la inaŭguro pri la aŭtoro parolis la multpremiita bjelovara artfotisto kaj esperantisto Berislav Rubčić. La ekspozicio restos malfermita ĝis la 25-a de oktobro.

La ĉefa programparto okazis sabaton, la 25-an de septembro, en la Studfako de la Popola biblioteko, kiam estis prezentita libreto kun 25 antologiaj poemoj de Željko Sabol en la Esperanta traduko de Josip Pleadin, titolita „Elektitaj poemoj”. La poemaron eldonis Bjelovara esperantista societo kun la financa helpo de la Departemento Bjelovar-Bilogora. Dum la programo pri la temo „Vivo kaj verkado de Željko Sabol en Bjelovar ĝis 1971” parolis Irena Rašo, kiu samtempe gvidis la programon, dum sian vidon de la agado de Sabol prezentis profesoro Zdravko Seleš el Đurđevac. La libroprezento estis finita per recitado de du signifoplenaj poemoj de Sabol („Kiam mi eldiras vian nomon” kaj „Fingroringo de mia morta patrino”) en la kroata originalo kaj en la ĵus publikigita Esperanta traduko. En la daŭrigo de la programo estis prezentitaj la ĝisnunaj rezultoj de du projektoj, pri kiuj aktuale okupiĝas la membroj de Bjelovara esperantista societo. La unua projekto, titolita „Pasporto tra Zamenhofaj Esperanto-objektoj” estas daŭrigo de la jam menciita ekspozicio malfermita en la Popola biblioteko, kies celo estas listigi ĉiujn ZEO-jn en Kroatio kaj pri tio publikigi presitan gvidlibron, uzotan de esperantistoj vizitantaj nian landon. Financan subtenon al tiu projekto donis Urbo Bjelovar.

La dua projekto, titolita „Promocio de Esperanto inter gejunuloj” estas financita de la Departemento Bjelovar-Bilogora, kaj ĝia celo estas konigi Esperanton kiel nematerian kulturan heredaĵon de Respubliko Kroatio n-ro Z-7298 al kiom eble pli da lernantoj de elementaj kaj mezaj lernejoj sur la teritorio de la Departemento. Estis prezentita presita prospekto distribuata en lernejoj, kaj la publiko estis informita pri la ĝisnunaj sukcesoj de la kampanjo. Pro la malfacilaj cirkonstancoj, kaŭzitaj de la pandemio, la projekto ankoraŭ ne finiĝis, sed ĝi pludaŭros dum la lernojaro 2021/22.

Post la programo en la Popola biblioteko, estis farita komuna foto ĉe la pavilono en la urba parko, kaj poste okazis koktelo kaj regula jarkunveno de Kroata Esperanto-Ligo en la ejo de la Paroko de sankta Antonio.

La fina ero de la ĉi-jara aranĝo estis metado de florkrono sur la monumenton en Barutana, la loko kie antaŭ 30 jaroj okazis eksplodo de la deponejo de municio.

La renkontiĝo estas tradicie organizata okaze de Tago de la Urbo Bjelovar kaj Tago de bjelovaraj defendantoj.Promocio de Esperanto en Nova RačaLa projekto „Promocio de Esperanto inter gejunuloj”, financita de la Departemento Bjelovar-Bilogora, estis prezentita la 22-an de septembro 2021 en la Elementa lernejo Kavaliro Ivan Trnski en Nova Rača, danke al la permeso de la lernejestro, s-ro Dario Jaušić kaj la lerneja bibliotekistino, s-ino Ines Vidović.

Gastis la membrino de Bjelovara esperantista societo, emerita instruistino de la kroata lingvo Đurđa Vučetić.
La promocion partoprenis lernantoj inter la kvina kaj oka klasoj, kaj per recitado de poemoj en Esperanto, per kiuj ili partoprenis la aranĝon „Esperantistoj de Bjelovar al sia urbo”, prezentiĝis ankaŭ lernantoj de la oka klaso.
Celo de la projekto estis konigi al gejunuloj Esperanton kaj motivigi ilin okupiĝi pri Esperanto, por ke ili kiel eble pli kvalite pasigu sian liberan tempon kaj konatiĝu kun samaĝuloj havantaj samajn interesojn dise tra la mondo.Naŭa renkontiĝo Esperantistoj de Bjelovar al sia urbo

la 24-an kaj 25-an de septembro 2021

Ĉeftemo:

80-a datreveno de naskiĝo kaj 30-a datreveno de morto de la kroata poeto kaj bjelovara esperantisto Željko Sabol

Partnero en la projekto:

Popola biblioteko Petar Preradović, Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 11

De la 10-a ĝis la 30-a de septembro 2021

Ekspozicio Omaĝe al Željko Sabol – teretaĝe de la Popola biblioteko Petar Preradović, Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 11
Ekspozicio Pasporto tra Zamenhofaj Esperanto-objektoj – unua etaĝo de la Popola biblioteko Petar Preradović, Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 11

VENDREDO, la 24-an de septembro 2021

17h00 – Metado de florkrono sur la tombon de Željka Sabola en la tombejo de sankta Andreo.
19h00 – Malfermo de ekpozicio de dokumentaj fotoj aŭtoritaj de esperantisto Željko Gubijan el Vrbovec – Kafejo kaj dolĉaĵejo Zagorje, Ulica Ivana vitezaTrnskog 15. La ekspozicio restos malfermita ĝis la 25-a de oktobro 2021.

SABATO, la 25-an de septembro 2021

10h00 – Kultura programo en la Studfako de la Popola biblioteko Petar Preradović, Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 11. La programo konsistas el prezento de poemro de Željko Sabol en la Esperanta traduko, prezento de Pasporto tra Zamenhofaj Esperanto-objektoj kaj projekto Promocio de Esperanto inter gejunuloj.
12h30 – Jarkunveno de Kroata Esperanto-Ligo en la Katekisma salono de la paroko de sanka Antonio, Mihanovićeva 6.

Pot la jarkunveno okazos komuna vizito al Memorloko Barutana kaj flormetado, okaze de la 30-a datreveno de la eksplodo de municiejo.

Epidemiologiaj reguloj:

Kaze de nova ondo de pandemio, ĉiuj partoprenantoj estos informitaj pri la bezonataj epidemiologiaj reguloj.

Kontaktoj:

esperanto.bjelovar@gmail.com
+385 91 797 3484 (Franjo Forjan)
+385 98 930 2906 (Zdenka Polašek)
+385 98 248 574 (Josip Pleadin)

Laŭbezone, la organizantoj retenas la rajton ŝanĝi la programon
LA DEKA JARKUNVENO

Bjelovara esperantista societo sian dekan regulan jarkunvenon okazigis la 25-an de februaro en la Katekisma salono de la Paroko de sankta Antonio de Padovo, en Mihanovićeva strato 6. El la agadraporto, financa raporto kaj raporto de la Kontrolkomitato por 2020, kiuj estis prezentitaj al la jarkunveno, videblas ke la jaro 2020, pro la pandemio de koronviruso, estis la plej malfacila jaro en la lasta jardeko de la societa agado. Dum la jaro, per la financoj aprobitaj de Urbo Bjelovar, estis organizita la Oka renkontiĝo "Esperantistoj de Bjelovar al sia urbo", sed kun malpli da partoprenantoj, dum la aliaj programoj estis ĉefe nuligitaj aŭ planitaj por 2021.

La jarkunveno sen granda diskuto akceptis ĉiujn raportojn kaj informiĝis, ke por du projektoj el 2020 estas jam ricevitaj financoj de la Departemento Bjelovar-Bilogora. Tiuj projektoj jam komenciĝis kaj devus realiĝi ĝis la fino de septembro 2021.

Krom la raportoj estas akcpetitaj ankaŭ Plano kaj laborprogramo por 2021 kun financa plano, en kiuj oni antaŭvidas en- kaj enspezojn de 40.500,00 kunaoj. El la aktivecoj planitaj por 2021 plej gravas la projektoj "Promocio de Esperanto inter gejunulo" kaj "Memore al Željko Sabol". La unua projekto inkluzivas promocian kampanjon en la elementaj kaj mezaj lernejoj de la Departemento Bjelovar-Bilogora, kiu inkluzivas ankaŭ ekipadon de la Societo per elektronikaj ekipaĵoj, bezonataj por la projekto, sed ankaŭ por estontaj virtualaj kaj retaj projektoj, sen kiuj plua laboro ne estus ebla. Per la dua projekto oni deziras rememori pri la 80-a naskiĝdatreveno kaj 30-a mortodatreveno de la kroata poeto kaj iama membro de la Societo, Željko Sabol. La retejo de la Societo ankaŭ en 2021 estos spegulo de la societa laboro. Planataj estas ankaŭ aliaj manieroj por popularigi Esperanton (informmedioj, informa ŝranko en la urbocentro).

Plano kaj laborprogramo kun financa plano estis unuanime akceptitaj, kaj fine de la jarkunveno, la Societo kaj pluraj membroj ricevis donacojn de Dokumenta Esperanto-Centro el Đurđevac pro siaj financaj donacoj, per kiuj ili helpis la nacian Esperanto-arkivon de kroataj esperantistoj. La Paroko de sankta Antonio siaflanke organizis regalon por siaj esperantistaj gastoj.Financoj por du projektoj

En 2020 Bjelovara Esperantista Societo (BES) partoprenis du konkursojn publikigitajn de la Departemento Bjelovar-Bilogora. Al la publika invito por financi programojn kaj projektojn de societoj, interesaj por Departemento Bjelovar-Bilogora, BES prezentis la projekton "Promocio de Esperanto inter gejunuloj", kaj al la publika invito por proponi programojn kaj projektojn de publikaj kulturbezonoj de la Departemento Bjelovar-Bilogora estis prezentita la projekto "Memore al Željko Sabol".
La decido pri akcepto de ambaŭ projektoj estis farita tre malfrue pro la koronvirusa pandemio, kaj la kontraktoj estis subskribitaj fine de 2020. Por la unua projekto al BES estas dediĉita la sumo de 15.000, kaj por la dua projekto de 7.000 kunaoj. La projektoj estos realigitaj dum la unuaj naŭ monatoj de 2021. Per la unua projekto estas planita presado de promociaj materialoj, okazigo de laborejoj pri Esperanto por gejunuloj kaj aĉeto de komputilo, printilo, projekciilo kaj projekcia ekrano, dum per la dua projekto oni planas traduki al Esperanto kaj publikigi antologiajn poemojn de Željko Sabol, okaze da la 80-a naskiĝ- kaj 30-a morto-datreveno de la aŭtoro.